Pomoc osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą

Usamodzielnieni wychowankowie

 

Przebieg Procesu Usamodzielnienia zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

OSOBA OPUSZCZAJĄCA:

 • rodzinę zastępczą*,
 • rodzinny dom dziecka*,
 • placówkę opiekuńczo – wychowawczą*,
 • regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną*

*w przypadkach gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu:

 

OSOBA, KTÓRA OSIĄGNĘŁA PEŁNOLETNOŚĆ PRZEBYWAJĄC W PIECZY ZASTĘPCZEJ, MOŻE PRZEBYWAĆ W DOTYCHCZASOWEJ RODZINIE ZASTĘPCZEJ, RODZINNYM DOMU DZIECKA ALBO PLACÓWCE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ, ZA ZGODĄ ODPOWIEDNIO RODZINY ZASTĘPCZEJ, PROWADZĄCEGO RODZINNY DOM DZIECKA ALBO DYREKTORA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ, NIE DŁUŻEJ JEDNAK NIŻ DO UKOŃCZENIA 25 ROKU ŻYCIA JEŻELI:

 • uczy się w szkole;
 • czy się w uczelni;
 • uczy się u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego;
 • uczy się na kursach, jeżeli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia;
 • legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z USAMODZIELNIENIEM: •osoba usamodzielniana co najmniej rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji usamodzielnienia oraz przedstawia pisemna zgodę tej osoby;

 • indywidualny program usamodzielnienia jest opracowany przez wychowanka oraz opiekuna usamodzielnienia co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności, a następnie jest zatwierdzany przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie ;

 

OPIEKUNEM USAMODZIELNIENIA MOŻE BYĆ OSOBA WSKAZANA PRZEZ OSOBĘ USAMODZIELNIANĄ I ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KIEROWNIKA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE.

 

RODZAJE POMOCY:

 • pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki;
 • pomoc pieniężna na usamodzielnienie;
 • pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej i rzeczowej;
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych;
 • pomoc w uzyskaniu zatrudnienia;pomoc psychologiczna i prawna;

 

Wysokość pomocy na kontynuowanie nauki wynosi 681 zł miesięcznie. Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę

 • w szkole;
 • w zakładzie kształcenia nauczycieli;
 • w uczelni;
 • na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem
  usamodzielnienia;
 • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi: •w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną — nie mniej niż 4486 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;

 • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-wychowawczą:
 1. a) nie mniej niż 8968 zł — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
 2. b) nie mniej niż 4486 zł — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
 3. c) nie mniej niż 2244 zł — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku. •pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielniania, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia;
 • w przypadku gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki;

 

Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej: •3 lat — w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;

 • roku — w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną;
 • pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia, w wysokości nie niższej niż 2039 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 4077 zł.;

POMOC NA KONTYNUOWANIE NAUKI, USAMODZIELNIENIE I ZAGOSPODAROWANIE JEST PRZYZNAWANA I UDZIELANA NA WNIOSEK OSOBY USAMODZIELNIANEJ.

Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym do ponoszenia wydatków, za pośrednictwem kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego ze względu na miejsce pobytu osoby usamodzielnianej.

 

Skip to content