Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak informacji o rozmiarach plików do pobrania

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Kerner.
 • E-mail: pcpr@pcpr.raciborz.org.pl
 • Telefon: 32 415 20 28

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu
 • Adres: ul. Klasztorna 6
  47-400 Racibórz
 • E-mail: pcpr@pcpr.raciborz.org.pl
 • Telefon: +48 32 415 20 28

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Klasztorna 6, 47-400 Racibórz

W przypadku problemów z dostępnością architektoniczną oraz informacyjno-komunikacyjną prosimy o kontakt.
Osobą do kontaktu jest Dorota Kerner, pcpr@pcpr.raciborz.org.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 415 20 28, 415 94 62 wewn. 1.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Główne wejście do budynku w którym mieści się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu znajduje się od strony ulicy Klasztornej. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze budynku.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Obok wejścia głównego do budynku, po lewej stronie znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. Sposób korzystania z windy: w celu  chęci skorzystania z windy należy powiadomić pracownika naciskając na dzwonek. Pracownik po usłyszeniu sygnału uruchamia windę. Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w lewym skrzydle parteru budynku, brak progów, szerokość drzwi dostosowana. Na parterze znajduje się pomieszczenie WC dostępne i przystosowane architektonicznie dla osób niepełnosprawnych.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Na prawo od wejścia do budynku znajduje się parking, gdzie wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Osoby słabosłyszące/niesłyszące obsługiwane są w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty (3 dni). Osobą do kontaktu jest  Dorota Kerner, pcpr@pcpr.raciborz.org.pl, tel. kom. (sms) 885 390 570.

 

Skip to content