Ochrona danych osobowych

 

Inspektor Ochrony Danych: Elżbieta Ostrowska
e-mail: iod@pcpr.raciborz.org.pl

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA – zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95.46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy:

Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Klasztorna 6, 47-400 w Raciborzu, z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: pcpr@pcpr.raciborz.org.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, dane do kontaktu: email iod@pcpr.raciborz.org.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.

Główną działalnością jednostki jest wykonywanie zadań publicznych Powiatu z zakresu:

 1. pomocy społecznej,
 2. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
 3. pomocy repatriantom,
 4. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 5. organizowanie pieczy zastepczej

w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, które można znaleźć w Regulaminie Organizacyjnym PCPR w Raciborzu https://bip.powiatraciborski.pl/pcpr/regulaminy.html

W ramach prowadzonej działalności Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności w celu:

1. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa prawna przetwarzania; art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w szczególności z realizacja obowiązków związanych z profilem działalności instytucji, wydawanie decyzji administracyjnej, a także wystawianie dokumentów księgowych i podatkowych, jak również w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, lub wykonania umowy (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  przy czym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej koniecznym i zasadnym będzie przetwarzanie przez administratora danych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9. ust 1 RODO (podstawa prawna przetwarzania art. 9 ust. 2 lit. b RODO), możemy również przetwarzać dane osobowe gdy jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody (podstawa prawna przetwarzania art. 9 ust. 2 lit. c RODO); Jednocześnie zapewniamy, iż nie przetwarzamy żadnych danych osobowych, w tym danych szczególnej kategorii, jeżeli nie jesteśmy do tego zobowiązani.

2. W tych celach dane będą przechowywane przez okres wynikający z rzeczowego wykazu akt, obowiązującego w jednostce lub z umów dotyczących finansowania projektów unijnych (również przechowywania dla celów archiwalnych) .

3. Gdy postawą przetwarzania danych przez tutejszy PCPR będzie zgoda, w szczególności w celu uzyskanie dodatkowych danych kontaktowych (podstawa prawna przetwarzania: art.6 ust. 1 lit. a; RODO), dane zebrane w ten sposób będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu uznania przez administratora za zbędne (ustanie celu przetwarzania) W celu odwołania zgody należy złożyć pisemna informację.

4. Dane osobowe zebrane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, a także od innych instytucji, które na mocy obowiązującego prawa są zobowiązane udostępniać nam dane osobowe, w zakresie niezbędnym do wypełniania ciążących na PCPR obowiązków.

Jednocześnie administrator oświadcza, iż

 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.
 • Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora.
 • Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 • Podanie danych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia korzystanie ze świadczeń realizowanych przez administratora. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy lub wydania decyzji administracyjnej, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub wydaniem decyzji administracyjnej, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.
 • Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu ze względu na szczególną sytuację, w przypadku danych zebranych za zgodą lub w celu wykonania umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany również prawo do przenoszenia danych.
 • Administrator danych nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach opartych na profilowaniu, nie podejmuje decyzji, która może opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i miałaby istotnie wpływać na osobę, której dane dotyczą.
 • W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia przez osobę, której dane dotyczą, że dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa, ma ona prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH W SPRAWACH ZAŁATWIANYCH MILCZĄCO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

I. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora

Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Klasztorna 6, 47-400 w Raciborzu, z administratorem można się skontaktować poprzez adres email  pcpr@pcpr.raciborz.org.pl   lub pisemnie na adres siedziby podany powyżej.

II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, dane do kontaktu: email iod@pcpr.raciborz.org.pl . Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia postępowań, o których mowa w rozdziale 8a Kodeksu postępowania administracyjnego  dotyczącym milczącego załatwienia sprawy.

IV. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do zrealizowania celów. Następnie dokumentacja jest archiwizowana zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u administratora (jednolitym rzeczowym wykazem akt) oraz ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

V. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców

Dostęp do danych osobowych mogą uzyskać wyłącznie organy lub podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności na podstawie przepisów  Kpa lub podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych, na podstawie zawartych stosownych umów  (w tym obsługa prawna, ochrona danych osobowych, usługi informatyczne, niszczenie dokumentów).

VI. Prawa osób, których dane są przetwarzane:

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania  oraz usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, zgodnie z obwiązującymi przepisami.

Korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane  dotyczą,  realizowane  jest  w  oparciu  o  zasady  i  przepisy  Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego.  Dostęp  do  akt  postępowania  czy  sprostowania  realizowany  jest  w oparciu o zasady Kpa.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe dostępne na stronie: https://uodo.gov.pl/), jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych osobowych.

VII. Zamiar przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich (poza europejski obszar przetwarzania) lub organizacji międzynarodowych.

VIII. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości milczącego załatwienia sprawy w rozumieniu rozdziału 8a Kodeksu postępowania administracyjnego

IX. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Skip to content