Wsparcie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

Likwidacja barier architektonicznych

Bariery architektoniczne – to utrudnienia dla osób niepełnosprawnych występujące w budynkach i ich elementach zewnętrznych, które ze względu na rozwiązania techniczne lub warunki użytkowania utrudniają bądź uniemożliwiają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza z dysfunkcją narządu ruchu.

Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym czasie.

O dofinansowanie zadania, ze środków PFRON można ubiegać się, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • realizacja tego zadania umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem,
 • osoba niepełnosprawna ma trudności w poruszaniu się,
 • osoba niepełnosprawna jest właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości albo posiada zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje.

Prace wykonywane w ramach likwidacji barier architektonicznych nie mogą stwarzać kolejnych barier dla osoby niepełnosprawnej.

Zgodnie z § 2 pkt. 4 rozporządzenia w sprawie zadań powiatu „ze środków Funduszu mogą być finansowane w części lub w całości następujące rodzaje zadań: likwidacja barier architektonicznych (…), w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.” W powyższym zapisie mowa jest o likwidacji barier, a nie adaptacji czy budowie, w związku z występującymi barierami. Środki PFRON nie służą modernizacji infrastruktury mieszkaniowej i zabezpieczeniu potrzeb mieszkaniowych osoby niepełnosprawnej a likwidacji istniejących barier. Dofinansowanie może obejmować elementy związane z poprawą funkcjonowania osoby niepełnosprawnej. Nie dotyczy budowy (np. łazienki itp.) oraz montażu zwykłych sprzętów i urządzeń, ponieważ ich brak nie jest barierą.

Wysokość dofinansowań. Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zadań powiatu ”wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia”.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25 czerwca 2002 roku (tj. Dz.U. 2015.926 z późn. zm.).

Wnioski do pobrania

 • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych PDF
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych DOC PDF
 • Informacje uzupełniające do wniosku DOC PDF

Likwidacja barier w komunikowaniu się

Bariery w komunikowaniu się – to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym czasie.

O dofinansowanie zadania, ze środków PFRON można ubiegać się, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • realizacja tego zadania umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem,
 • jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.

Wysokość dofinansowań. Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zadań powiatu ”wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia”.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25 czerwca 2002 roku (tj. Dz.U. 2015.926 z późn. zm.).

Wnioski do pobrania

 • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się PDF
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się DOC PDF
 • Informacje uzupełniające do wniosku DOC PDF

Likwidacja barier technicznych

Bariery techniczne – to bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja takich barier powinna spowodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu codziennym.

Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym czasie.

O dofinansowanie zadania, ze środków PFRON można ubiegać się, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • realizacja tego zadania umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem,
 • jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.

Wysokość dofinansowań. Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zadań powiatu ”wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia”.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25 czerwca 2002 roku (tj. Dz.U. 2015.926 z późn. zm.).

Wnioski do pobrania

 • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych PDF
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych DOC PDF
 • Informacje uzupełniające do wniosku DOC PDF

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

Wnioski o dofinansowanie osoby niepełnosprawne mogą składać w każdym czasie.

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, ze środków PFRON mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli;

a) przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

b) zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

Wysokość dofinansowań. Zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zadań powiatu ”wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia”.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25 czerwca 2002 roku (tj. Dz.U. 2015.926 z póżn. zm.).

Wnioski do pobrania

 • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny PDF
 • Zaświadczenie lekarskie wydane dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu w celu dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny DOC PDF
 • Informacje uzupełniające do wniosku DOC PDF

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym czasie.

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, ze środków PFRON, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli dochód tych osób nie przekracza kwot:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze faktura dołączona do wniosku powinna określać cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniobiorcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Istnieje możliwość złożenia wniosku z kosztorysem cenowym (zamiast faktury) określającym cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia do realizacji.

Wysokość dofinansowań. Zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zadań powiatu ”wysokość dofinansowania zaopatrzenia przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
 • do 150% sumy kwoty limitu ustalonego na podstawie odrębnych przepisów przez właściwego ministra oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit”.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25 czerwca 2002 roku (tj. Dz.U. 2015.926 z późn. zm.).

Wnioski do pobrania

 • Wniosek o dofinansowanie / refundację ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze PDF
 • Informacje uzupełniające do wniosku DOC PDF
 • Karta uzupełniająca do części B DOC PDF

Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego i tłumacza przewodnika

Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym czasie.

O dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika, ze środków PFRON mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Zgodnie z art.11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1824 z późn. zm​) obowiązek zapewnienia świadczenia usług tłumacza języka migowego spoczywa na organach administracji publicznej. Obowiązek ten dotyczy organów określonych w art. 5 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 2000). Zgodnie ze wskazaną definicją organami administracji publicznej są ministrowie, centralne organy administracji rządowej, wojewodowie, działające w ich lub we własnym imieniu terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy i podmioty wymienione w art. 1 pkt 2 tej ustawy (treść przepisu: art. 1. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: ust. 1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, ust. 2) przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych w pkt 1).

Wysokość dofinansowań. Zgodnie z § 13 ust. 6 rozporządzenia w sprawie zadań powiatu ”wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika nie będzie wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.
Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25 czerwca 2002 roku (tj. Dz.U. 2015.926 z późn. zm.).

Wnioski do pobrania

 • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika PDF
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o dofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego/tłumacza – przewodnika wydane dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu DOC PDF
 • Informacje dodatkowe do wniosku DOC PDF

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego, ze środków PFRON mogą ubiegać się osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie, pod warunkiem, że:

 • została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
 • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu,
 • weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę,
 • wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
 • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,
 • nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
 • złoży oświadczenie o wysokości dochodu obliczonego zgodnie z art. 10e ust. 1 ustawy wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadających wpisy do rejestrów wojewody dostępne na Portalu Informacyjno-Usługowym EMPATIA, tj. www.empatia.mpips.gov.pl (wybierając zakładkę dla urzędników, następnie organizacja turnusów rehabilitacyjnych, następnie wyszukiwarka ośrodków i wyszukiwarka organizatorów).

Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi odpowiednio:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem” – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
 • 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobyt ich opiekunów, można obniżyć, nie więcej jednak niż o 20% kwot o których mowa wyżej, albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.

Warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest posiadanie ważnego orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed 1 stycznia 1998r.

Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.

W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe osoba niepełnosprawna ponosi koszty pobytu na tym turnusie.

W przypadku skrócenia pobytu opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe opiekun ponosi koszty na tym turnusie.

Ze środków Funduszu nie może być dofinansowane uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym finansowanym w części lub w całości na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub o systemie ubezpieczeń społecznych albo ubezpieczeniu społecznym rolników.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.).

Wnioski do pobrania

 • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym PDF
 • Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny DOC PDF
 • Informacje dodatkowe do wniosku DOC PDF

Wnioski do pobrania

Dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Wniosek DOC PDF

 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne

Wniosek DOC PDF

Skip to content