Wsparcie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON program „Aktywny samorząd”

Program pilotażowy „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w powiecie raciborskim realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

Wnioski do pobrania

 • Wniosek A1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu DOC PDF
 • Załącznik 1 – oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu DOC PDF
 • Załącznik 2 – zaświadczenie lekarskie DOC PDF

 

 • Wniosek A2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu DOC PDF
 • Załącznik 1 – oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu DOC PDF
 • Załącznik 2 – zaświadczenie lekarskie DOC PDF

 

 • Wniosek A3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu DOC PDF
 • Załącznik 1 – oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu DOC PDF

 

 • Wniosek A4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu DOC PDF
 • Załącznik 1 – oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu DOC PDF
 • Załącznik 2 – zaświadczenie lekarskie DOC PDF

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

Wnioski do pobrania

 • Wniosek B1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk DOC PDF
 • Załącznik 1 – oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu DOC PDF
 • Załącznik 2a – zaświadczenie lekarskie DOC PDF
 • Załącznik 2b – zaświadczenie lekarskie DOC PDF

 

 • Wniosek B2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania  DOC PDF
 • Załącznik 1 – oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu DOC PDF

 

 • Wniosek B3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku DOC PDF
 • Załącznik 1 – oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu DOC PDF
 • Załącznik 2a – zaświadczenie lekarskie – wzrok DOC PDF

 

 • Wniosek B4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy DOC PDF
 • Załącznik 1 – oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu DOC PDF
 • Załącznik 2 – zaświadczenie lekarskie DOC PDF

 

 • Wniosek B5 – omoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu dla osób do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności DOC PDF
 • Załącznik 1 – oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu DOC PDF

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielnie poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym;
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

Wnioski do pobrania

 • Wniosek C1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym DOC PDF
 • specyfikacji i kosztorysu do wózka inwalidzkiego DOC PDF
 • Załącznik 1 – oświadczenie o dochodach DOC PDF
 • Załącznik 2 – zaświadczenie lekarskie DOC PDF
 • Załącznik 3 – propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do wózka inwalidzkiego DOC PDF

 

 • Wniosek C2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym DOC PDF
 • Załącznik 1 – oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu DOC PDF

 

 • Wniosek C3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości DOC PDF
 • Załącznik 1 – oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu DOC PDF
 • Załącznik 2 – zaświadczenie lekarskie DOC PDF
 • Specyfikacja protezy DOC PDF

 

 • Wniosek C4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne co najmniej na III poziomie jakości DOC PDF
 • Załącznik 1 – oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu DOC PDF
 • Załącznik 2 – zaświadczenie lekarskie DOC PDF
 • Specyfikacja naprawy protezy DOC PDF

 

 • Wniosek C5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego DOC PDF
 • Załącznik 1 – oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu DOC PDF
 • Załącznik 2 – zaświadczenie lekarskie DOC PDF

 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Wnioski do pobrania

 • Wniosek D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej DOC PDF
 • Załącznik 1 – oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu DOC PDF

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkolę wyższej lub w szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Nabór wniosków tylko on-line!
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu informuje, iż  nastąpiła zmiana  w sposobie składania wniosków w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd MODUŁ II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).  Wnioski będą składane wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW. Wnioski składać będzie można poprzez platformę SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/
W celu złożenia dokumentów należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.
Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę
https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet
lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Szczegółowe informacje na temat programu „Aktywny samorząd” dostępne są na stronie internetowej PFRON:
http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,dok.html 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu informuje, że przywraca Wnioskodawcom termin na złożenie wniosku w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd MODUŁ II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym). Przypominamy, że do wniosków należy dołączyć dodatkowo prośbę o przywrócenie terminu na złożenie wniosku (zgodnie ze wzorem wskazanym przez Realizatora Programu).

Wnioski składać będzie można poprzez platformę SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/

w terminie od 28.10.2019r. do 10.11.2019r. (rok akademicki 2019/2020r.)

 

Wnioski do pobrania

 • Wniosek MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (wniosek na platformie internetowej SOW)
 • Załącznik nr 1 zaświadczenie z uczelni (załącznik również dostępny na platformie internetowej SOW) DOC PDF
 • Załącznik nr 2 oświadczenie wnioskodawcy wraz z klauzulą informacyjną RODO (załącznik również dostępny na platformie internetowej SOW) DOC PDF
 • Załącznik – prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku w ramach Pilotażowego programu Aktywny samorząd PDF
 • Lista załączników (informacja również dostępna na platformie SOW) DOC PDF

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu o terminie naboru wniosków będzie informowało na bieżąco. Informacje na temat programu można również uzyskać pod numerami telefonu:

32 415 20 28, 32 415 94 62 (wew. 1)
lub 885 390 570