Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy typu B przy ul. Grzonki 1 jest placówką prowadzoną na zlecenie Powiatu Raciborskiego przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Dom”. ŚDS funkcjonuje od stycznia 2014 roku i jest finansowany z dotacji celowej budżetu państwa, dysponuje 35 miejscami dziennego pobytu. Dom przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego oferującym pomoc stacjonarną przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie. Głównym celem środowiskowego domu samopomocy jest zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej swoich podopiecznych.

Środowiskowy dom samopomocy proponuje następujące usługi dla swoich podopiecznych:
• opieka wykwalifikowanego personelu 5 dni w tygodniu w godzinach od 8:00 do 14:00
• różne atrakcyjne formy terapii zajęciowej,
• poradnictwo psychologiczne i socjalne,
• wszechstronna rehabilitacja ruchowa,
• treningi umiejętności potrzebne do codziennego życia,
• ciepły posiłek w ciągu dnia.

Zajęcia odbywają się w godz. od 8:00 do 14:00.

Wniosek o skierowanie do Domu należy składać do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie. Do wniosku dołącza się orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada oraz rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony w tej sprawie przez właściwy ośrodek pomocy społecznej.
Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w środowiskowym domu samopomocy ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Na wniosek strony można zwolnić osoby zobowiązane do odpłatności za usługi w ośrodkach wsparcia, częściowo lub całkowicie z tej odpłatności.

Korzystanie z usług placówki (ŚDS) jest nieodpłatne.

Zainteresowani skierowaniem, ich rodziny i opiekunowie, proszeni są o kontakt z właściwym terytorialnie ośrodkiem pomocy społecznej.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Środowiskowego Domu Samopomocy
ul. Grzonki 1 47-400 Racibórz
telefon 32 415 31 36 wew.316
e-mail stow.dom@gmail.com
www.sdsraciborz.pl

Skip to content