Rodziny zastępcze

Dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej Powiat zapewnia opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej.

Jeśli jesteś wrażliwy, masz otwarte serce i możesz przyjąć do rodziny sierotę, zgłoś się do nas.

Tworząc rodzinę zastępczą, stajesz się darem dla innych.
Powiat zapewni Ci środki finansowe na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.
Pamiętaj, człowiek jest wart tyle, ile może dać z siebie innym.
Każdy, kto chciałby stać się rodziną zastępczą, może zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na mocy postanowienia sądu rodzinnego. Rodziny zastępcze zapewniają dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednio do jego stanu zdrowia, poziomu rozwoju.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

 1. rodzina zastępcza:
  • spokrewniona,
  • niezawodowa,
  • zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;
 2. rodzinny dom dziecka.

Pracownicy zatrudnieni w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie są bezpośrednio wykonawcami i koordynatorami zadań opiekuńczych w stosunku do dzieci i rodzin wymagających takiej pomocy, są także wykonawcami postanowień sądowych w części dotyczącej zapewnienia rodzinie zastępczej stosownej pomocy. Realizowanie przez PCPR zadań opieki nad dzieckiem i połączenie ich z pomocą świadczoną dla rodzin stwarza możliwość zorganizowania kompleksowej pomocy rodzinie w wypełnianiu jej funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Rodziny zastępcze od wielu lat pełnią istotną rolę w systemie opieki nad dzieckiem.

Dotychczas były to w większości rodziny spokrewnione z dzieckiem, które podejmowały funkcje opiekuńcze z różnych najczęściej losowych przyczyn. W chwili obecnej do włączenia się w pomoc dziecku chcemy w większym stopniu zaangażować rodziny, które świadomie po przebyciu odpowiednich szkoleń będą pełnić funkcje rodziny zastępczej dla dzieci wymagających opieki. Założeniem nowego systemu jest przygotowanie rodziców zastępczych i ich rodzin do pełnienia tej ważnej roli.

Chcemy, aby to rodzice zastępczy, którzy dokonali wyboru i chcą w ten sposób pomagać dzieciom oczekiwali na dziecko, które takiej pomocy wymaga. Nie przypadek, a świadomy wybór roli opiekuna i wychowawcy ma decydować o woli zostania rodzicem zastępczym. Rodziny spokrewnione z dzieckiem są tak samo ważne jak dotychczas.

Przy kierowaniu dziecka do rodziny zastępczej oprócz pokrewieństwa są brane pod uwagę możliwości rozwoju dziecka jakie zapewnia rodzina zastępcza.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

 1. dają rękojmie należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
 2. mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 3. korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 4. nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona,
 5. wywiązują się z obowiązków łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
 6. nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
 7. mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,

Kandydaci na rodziny zastępcze zobowiązani są do odbycia szkolenia, które przeprowadza Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

Centrum rozpatrując oferty kandydatów do pełnienia funkcji niespokrewnionej z dzieckiem zawodowej rodziny zastępczej, bierze pod uwagę w szczególności:

 1. predyspozycje psychofizyczne kandydatów do pełnienia funkcji, w zależności od typu rodziny zastępczej,
 2. umiejętności niezbędne w opiece nad dziećmi o szczególnych potrzebach,
 3. doświadczenie w pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach,
 4. informacje pozwalające na ocenę funkcjonowania kandydatów w środowisku lokalnym,
 5. warunki mieszkaniowe kandydatów pozwalające na przyjęcie dziecka o szczególnych potrzebach.

Świadczenia z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługują następujące świadczenia:
1) Świadczenia obligatoryjne:
a) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – nie niższe niż kwota:

 • 899 złmiesięcznie – w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
 • 1361 złmiesięcznie – w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

b)   dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – nie niższy niż kwota 274 złmiesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

c) świadczeni, o których mowa w art. 83 ust. 3a oraz art. 84 pkt 1-2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

d) Wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka

2) Świadczenia fakultatywne:
a) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania w dziecka do ukończenia 18 roku życia – w Powiecie Raciborskim w wys. 100 zł
b) świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka
c) kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.

Skip to content