Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza” w Raciborzu na zlecenie Powiatu Raciborskiego prowadzi dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z terenu powiatu raciborskiego.

Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży mieści się przy ul. Sempołowskiej 5 w Raciborzu tel. 32 417 58 54.

Dom ten działa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie domów dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży i zapewnia:

  • zapewnia matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży miejsce pobytu i wyżywienie;
  • organizuje terapię zajęciową dla kobiet;
  • prowadzi spotkania edukacyjne dla kobiet;
  • prowadzi spotkania interwencyjne dla ofiar przemocy w rodzinie z psychologiem
  • zapewnia specjalistyczną pomoc socjoterapeutyczną i terapeutyczną.

 

Osoba ubiegająca się o skierowanie do powyższego domu składa wniosek w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania. Ośrodki pomocy społecznej przygotowują i przekazują do PCPR dokumentację strony zawierającą:

  • wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu;
  • rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do domu lub przez pracownika socjalnego domu;
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do umieszczenia w domu;
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczka zdrowia dziecka;