Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Samborowicach

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Samborowicach, której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie “Otwarte Serca Dzieciom”. Placówka dysponuje 14 miejscami statutowymi.. Placówka Opiekuńczo...

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kuźni Raciborskiej

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kuźni Raciborskiej

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Kuźni Raciborskiej typu socjalizacyjnego, której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie “Otwarte Serca Dzieciom”. Placówka dysponuje 30 miejscami statutowymi. Placówka Opiekuńczo Wychowawcza, ul. Mickiewicza 7, 47-420 Kuźnia...

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Raciborzu

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Raciborzu

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Raciborzu typu socjalizacyjnego, której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie “Otwarte Serca Dzieciom”. Placówka dysponuje 14 miejscami statutowymi. Placówka Opiekuńczo Wychowawcza,  ul. Długa 34/1,  47-400 Racibórz,  tel.: 32 /...

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Raciborzu

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Cyprzanowie

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Cyprzanowie typu socjalizacyjnego, której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie “Otwarte Serca Dzieciom”. Placówka dysponuje 14 miejscami statutowymi. Placówka Opiekuńczo Wychowawcza,ul. Janowska 15,47-480 Cyprzanów,tel.: 32 / 418...

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pogrzebieniu

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pogrzebieniu

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. M.Laury Meozzi w Pogrzebieniu typu socjalizacyjno – interwencyjnego, której organem prowadzącym jest Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki - Siostry Salezjanki z siedzibą w Warszawie. Placówka dysponuje 14 miejscami...

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nędzy

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nędzy

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Nędzy, której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie “Otwarte Serca Dzieciom”. Placówka dysponuje 14 miejscami statutowymi. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Nędzy jest placówką typu socjalizacyjno –...

Do zadań własnych powiatu, w zakresie opieki nad rodziną i dzieckiem, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, należy między innymi:

 1. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie.
  Skierowanie dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej do placówki opiekuńczo-wychowawczej na pobyt całodobowy może nastąpić po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej może być umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej następującego typu:

   

  • interwencyjnego,
  • rodzinnego,
  • socjalizacyjnego.Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych i kształcenia.
   Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy – do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.
   W realizacji powyższego zadania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ściśle współpracuje z sądem, kuratorami, innymi powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi.
 2. Za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo- terapeutycznej (…) opłatę ponoszą rodzice, w wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Powyższą opłatę ustala, w drodze decyzji administracyjnej PCPR. Rada Powiatu Raciborskiego podjęła w tej sprawie stosowną uchwałę: Uchwała Rady Powiatu Raciborskiego Nr IV/32/2015 z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych  warunków umarzania w całości lub w części, łącznie  z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty  za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w pieczy zastępczej.

Skip to content