Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej realizuje Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”.

Celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii w obszarze  pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii.

Liderem projektu jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a Wojewoda Śląski pełni funkcję Partnera w realizacji zadań na terenie województwa śląskiego.

Projekt jest realizowany w okresie od lipca do września 2020 roku.

Środki projektu zostaną przeznaczone  na wsparcie  dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych podmiotach pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID – 19  poprzez:

  • zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych,  oprogramowania i sprzętu audiowizualnego lub oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością);
  • zakup środków ochrony osobistej – maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych, a także zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej).

 

Projekt jest finansowany z Budżetu Państwa oraz Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, rozwój.

Środki przeznaczone na realizację Projektu wynoszą: 129 999 548 zł, natomiast dla województwa śląskiego 18 047 393 zł, w tym z rezerwy celowej budżetu państwa 2 837 050 tj. 15,72% oraz z rezerwy celowej budżetu środków europejskich 15 210 343  tj. 84,28 %.

Informacje o projekcie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu pod numerem telefonu 32 415 20 28 wew. 2 i 4  lub za pomocą poczty elektronicznej pcpr@pcpr.raciborz.org,pl.

[/responsivevoice]

Skip to content