Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu informuje iż, że Zarząd PFRON podjął decyzję o możliwości przywrócenia terminu składania wniosków w Module III programu  „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Dotychczas  Wnioski o dofinansowanie mogły być składane przez osoby niepełnosprawne do tut. Centrum w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 16 listopada 2020 roku.

W związku z decyzją Zarządu PFRON Realizatorzy Programu (PCPR Racibórz) mogą podejmować decyzje o przywróceniu Wnioskodawcom terminu związanego ze złożeniem lub uzupełnieniem wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III programu. Wnioskodawca, który chce złożyć lub uzupełnić wniosek po upłynięciu terminu składania wniosków, powinien skontaktować się w sprawie przywrócenia terminu z tut. Centrum: tel. 885 390 570, 32 415 20 28 (wew.1) i ustalić termin spotkania.

Do wniosku należy dołączyć prośbę na przywrócenie terminu na złożenie wniosku.

Dodatkowo prosimy, żeby wniosek był prawidłowo wypełniony (posiadał wszystkie załączniki: RODO, dokument potwierdzający niepełnosprawność, opiekun prawny – o ile dotyczy, zaświadczenie z placówki rehabilitacyjnej, że jest/był uczestnikiem jej w okresie o który wnioskuje).

Prosimy również o nie przesyłanie wniosków drogą mailową (taka forma nigdy nie była dopuszczalna, wiążę się i tak z tym, że Wnioskodawca musi oryginały dokumentów donieść do Realizatora Programu).

Ze względu na terminy, wnioski najlepiej składać osobiście w tut. Centrum, po uprzednim umówieniu się.

Przypominamy jednocześnie, że pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 5 miesięcy.

Skip to content